Privacybeleid Tennisclub Uneswido

 

Februari 2019

Tennisclub Uneswido  (TC Uneswido ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
In het huishoudelijk reglement van TC Uneswido is het privacybeleid benoemd en vastgesteld: Privacybeleid Februari 2019
Het zal zo vaak als nodig is, worden herzien en aangepast. Leden, bestuur en/of  wettelijke verplichtingen kunnen hiertoe de oorzaak zijn. Het beheer van dit document en het op correcte wijze uitvoeren is de verantwoording van het bestuur.
Wij, bestuur van TC Uneswido, doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisclub Uneswido houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zorgen dat alleen direct betrokken medewerkers inzage hebben in de persoonsgegevens
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisclub Uneswido zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Tennisclub Uneswido verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie;
 • Informatie verstrekken;
 • Om de relatie met de leden te onderhouden;

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Tennisclub Uneswido voor de vereniging- en beleidstaken.
Tennisclub Uneswido  informeert de leden over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat via het huishoudelijk reglement, de algemene ledenvergaderingen en via de website.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennisclub Uneswido de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bank- of gironummer
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Tennisclub Uneswido opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van uw lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd uit de administratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Hierbij is te denken aan de overkoepelende bond, KNLTB, OGTB.
Wij geven alleen persoonsgegevens door indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Minderjarigen leden worden aangemeld via de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tennisclub Uneswido bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tennisclub Uneswido van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken gegevens anoniem en zorgen voor het versleutelen van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden, en site- en facebook beheerders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Naam: Secretariaat TC Uneswido
Straat:  Tellingerweg 1                                                                  
Woonplaats: 9591 VW Onstwedde
Telefoon: 06 15405342
Email:  Tennisvereniging Uneswido